Petak, 21 Studeni 2014 01:00

Skupština Požeškog športskog saveza održati će se 01. 12. 2014.

U ponedjeljak, 01. 12. 2014. s početkom u 18,00 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore (Vukovarska 6) održati će se redovna sjednica Skupštine Požeškog športskog saveza.

 

POZIV 

Na temelju članka 26. Statuta Požeškog športskog saveza

S A Z I V A M

Redovnu Skupštinu Požeškog športskog saveza koja će se održati U PONEDJELJAK 01.PROSINCA 2014.GODINE U 18,00 SATI

Sastanak će se održati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Vukovarska 6

Za sastanak predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnog predsjedništva

2. Izbor verifikacijske komisije

3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Prijedlog i usvajanje Statuta

6. Rebalans Financijskog plana Požeškog športskog saveza za 2014.godinu

7. Prijedlog Programa rada za 2015.godinu

8. Prijedlog Financijskog plana za 2015.godinu i Raspodjele udrugama

9. Rasprava i usvajanje Prijedloga

10. Donošenje Odluke o nazivu SRC Požega

11. Različito

Uvid u Prijedloge kao i Poslovnik o radu Skupštine možete pogledati na stranicama Požeškog športskog saveza: www.sport-pozega.hr

 

S poštovanjem,                                                                                                                      Predsjednik: Nino Abramović

 

 

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE ODRŽANE 27. 02. 2014. 

Zapisnik sa Izvanredne Izborne skupštine Požeškog športskog saveza održane 27.veljače 2014.god.u prostorijama Hrvatske gospodarske komore,Vukovarska 6 s početkom u 18.00 sati.

Dopredsjednik Požeškog športskog saveza dr Vlado Drkulec otvara Skupšinu,pozdravlja sve prisutne i govori o sportu i događanjima koja su obilježila rad Saveza u poslijednjem kvartalu. Na prijedlog gospodina Englmana odaje se poslijednja počast minutom šutnje, za nedavno preminulog člana Boćarskog kluba Nada, Božu Čuljka. Slijedi pozdravni govor gradonačelnika gos.Vedrana Neferovića. On se u svom govoru osvrnuo na financiranje sporta spomenuvši da 95% sredstava dolazi iz Gradskog proračuna i da se treba točno definirati što se želi od sporta u gradu. Činjenica je da su prisutni problemi u sportu i načinu financiranja,ali osnivanje udruge Sportski objekti skida teret s leđa Udruga i Grad će i dalje nastaviti s njihovim financiranjem.

Predložen je slijedeći:

DNEVNI RED : 

Izbor radnog predsjedništva

Izbor verifikacijske komisije

Izbor zapisničara i ovjerovitelje zapisnika

Izvješće verifikacijske komisije

Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine od 14.11.2014.

Usvajanje Dnevnog reda

Prijem u članstvo Biciklističkog kluba Luks Racing Team Požega

Financijsko Izvješće za 2013.godinu

Izvješće Nadzornog odbora

Rasprava o Izvješćima i usvajanje Izvješća

Davanje razrješnice Predsjedniku i Izvršnom odboru

Izbor predsjednika Požeškog športskog saveza

Izbor dva dopredsjednika i članova Izvršnog odbora

Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje

Financijski plan i Program rada za 2014.god.

Različito

 

Ad.2

Dopredsjednik dr Drkulec je predložio radno predsjedništvo za vođenje Skupštine i to: Dr .Vlado Drkulec za predsjednika Ivan Begić i Đuro Poljanac za članove Skupština je prijedlog jednoglasno usvojila

Ad.3

Za članove verifikacijske komisije predloženi su: Zdenko Oroz Hrvoje Bakić Vlado Janić Prijedlog je jednoglasno usvojen

Ad.4

Za zapisničara je predložena Dragica Prpić Za ovjerovitelje Zapisnika su predloženi : Željko Krpan Robert Međugorac Prijedlog je jednoglasno usvojen

Ad.5

Predsjednik Verifikacijske komisije Zdenko Oroz obavijestio je članove Skupštine da je prisutno 56 članova od ukupno 72 člana i konstatira kvorum,odnosno dovoljan broj članova da bi se Skupština održala i donijete Odluke na njoj bile pravovaljane. Za riječ se javio gospodin Krešimir Pavelić i dao prigovor u svezi Statuta. Rekao je da Skupštini nazoči dosta novih lica , a koliko on zna, mandat za člana u Skupštini traje četiri godine i moli da mu se dostavi popis od prije dvije godine .Također je izrazio nezadovoljstvo što, uz poziv za Skupštinu ,nisu poslani nikakovi radni materijali. Gospodin Oroz je rekao da svaka Udruga daje punomoć jednom od svojih članova, ukoliko je predstavnik u Skupštini spriječen doći. Dr Drkulec kaže da to do sada nije bio problem jer sam klub daje članu mandat na četiri godine,a ne Skupština i ne vidi u tome ništa sporno. Gospodin Pavelić nije zadovoljan obrazloženjem i dovodi u pitanje daljnji nastavak sjednice. Ovo se daje na glasovanje i 55 članova glasa za nastavak, a jedan je suzdržan.

Ad.6

Dr. Drkulec otvara točku Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine i odgovara na prijašnje upite oko slanja pisanih materijala. Izvršni odbor Požeškog športskog saveza donio je odluku da se, zbog mjera štednje, materijali ne šalju uz pozive,nego su objavljeni na stranicama Požeškog športskog saveza i svi su s time upoznati. Za riječ se javlja gospodin Englman i također se ljuti zbog ne dostavljanja materijala u pisanom obliku uz pozive. Poziva se na Poslovnik po kojem se materijali trebaju dostaviti deset dana ranije i iznosi podatak da su zadnji materijali stavljeni na internet stranicu u 16,32 min. Smatra da se bez materijala ne može voditi rasprava i da puno ljudi nije pročitalo materijale. Javila se za riječ g-đa Irenka Milobara i ne slaže se s tim jer joj je neshvatljivo da netko dođe na Skupštinu,a nije proradio materijale. Kako će onda znati koliko je dobio njegov klub i koliko su dobili drugi. Zašto bi onda uopće dolazio? Dr Drkulec daje na glasovanje Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine. Skupština jednoglasno prihvaća usvajanje Poslovnika.

Ad.7

Zapisnik sa sjednice Skupštine od 14.11.2013.godine , jednoglasno je usvojen.

Ad.8

Dnevni red se usvaja jednoglasno.

Ad.9

Prijem u članstvo Biciklističkog kluba Luks Racing Team Požega. Predstavnik kluba g-din Igor Marač obrazlaže svoj zahjev navodeći činjenicu da klub postoji od 2007.godine, da ima iza sebe dobre rezultate i želi postati član Požeškog športskog saveza. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 10

Tajnik Požeškog športskog saveza g-din Mitrović podnosi Financijsko Izvješće za 2013.god. ističući da je to bila jako turbulentna godina pogotovo zbog činjenice da biramo već trećeg predsjednika. Savez je radio prema planu. Sve obveze preme Udrugama su u potpunosti izvršene. Napominje da je NK Slavonija dobila umjesto 96.000,00 kn 209.800,00 i klubovi koji imaju kafiće dobili su po 1.200,00 kn manje. Sredstva za rad s mladima nisu bila dostatna pa su riješena s drugih pozicija.

Ad.11

Nadzorni odbor u sastavu:Krešimir Bubak, Krešimir Prpić i Zoran Špoler, sastao se 20.02.2014.godine. G-din Krešimir Bubak je, u ime odbora, konstatirao da je knjigovodstvo poslovalo sukladno Zakonu o financijama i računovodstvu. Ukupan prihod PŠS u 2013.god. Bio je 3.560.613,58 kn, a rashod 3.594.459,76 kn. Požeški športski savez je iskazao manjak prihoda od 34.846,18 kn. S pozicije materijalnih troškova isplaćeno je NK Slavoniji 50.000,00 kn van Financijskog plana. 5.000,00 kn plaćen je avans za kombi vozilo što nije realizirano pri nabavci. Ugovor s APP Požega, za devet Udruga, potpisao je tajnik PŠS u dogovoru sa odgovornim ljudima u Gradu , a sredstva je osigurao Grad Požega u Proračunu za 2014.godinu. Stanje žiro računa na dan 31.12.2013. je 97.655,10 kn, a blagajne 1.819,14 kn. Obveze PŠS prema dobavljačima iznose 313.139,08 kn. Potraživanja od kupaca su u iznosu od 75.836,58 kn. Završni račun predan je na vrijeme. Nadzorni odbor predlaže da se Izvješće usvoji.

Ad.12

Za raspravu o Izvješćima javio se g-din Englman i ponovno izražava nezadovoljstvo zbog nepravovremene objave podataka na internetu i pita po kojem se to financijskom planu radilo, budući da ga donosi Skupština, a ona ga nije donijela. Zanima ga tko drugi to radi,što je sa sredstvima za športske škole i športsku rekreaciju? U raspravu se uključuje gospodin Pavelić koji je devet mjeseci, prethodne godine ,bio predsjednik PŠS. Poziva se na Statut i misli da je Izvješće o radu udruga čista prijevara. Zanima ga tko je odredio devet klubova jer on, tada kao aktualni predsjednik,o tome ništa nije znao. Nadalje ga zanima potpis Ugovora s APP-om. Nema ništa protiv Ugovora,nego protiv načina na koji se to radi i koliki je dug APP-u. Mišljenja je da je Skupština trebala odrediti devet klubova, a ne dobiti gotova rješenja i tko je uopće donio kriterije i tko iza toga stoji. Gospodin Mitrović obrazlaže raspodjelu sredstava ističući da on ne dijeli novac,nego sve ide po Zaključcima Grada. Slaže se s činjenicom da je Statut star i da ga treba mijenjati što će biti poduzeto za slijedeću Skupštinu. Odgovara na pitanja gospodina Pavelića ističući da je devet klubova odredio on, u dogovoru s Gradom i klubovima, a također je potpisao Ugovor s APP-om. Nakon toga pročitao je isplate po klubovima. Gospodin Englman podržava tajnika u pogledu ovih kriterija i po njemu je ta raspodjela savršena te staje u obranu ovog načina financiranja. Glasovanje o Izvješćima je prihvaćeno sa 40 glasova za, 1 protiv ostali su bili suzdržani.

Ad.13

Davanje razrješnice Predsjedniku i Izvršnom odboru jednoglasno je usvojeno.

Ad.14

Za izbor Predsjednika Požeškog športskog saveza stigle su dvije pravovaljane kandidature: ispred Košarkaškog kluba Požega Abramović Nino i ispred Streljačkog kluba Požega Marjanović Hrvoje. Kandidati su se ukratko predstavili kroz svoj rad,programe i nove ideje. Nakon njihovog predstavljanja, uslijedilo je glasovanje. Predsjednik Izborne komisije gospodin Dario Pisker upoznaje nazočne s rezultatima glasovanja, kojemu je nazočilo ukupno 56 glasača ,a dva listića su proglašena nevažećima. Od 54 važeća glasa Marjanović Hrvoje je dobio 16 , Abramović Nino 38 glasova i temeljem toga Nino Abramović izabran je za novog Predsjednika Požeškog športskog saveza. Gospodin Abramović se zahvaljuje na ukazanom povjerenju i preuzima vođenje Skupštine.

Ad.15

Izbor dva dopredsjednika i članova Izvršnog odbora Gospodin Abramović predlaže da ostanu stari dopredsjednici Dr Vlado Drkulec i Tomislav Čabraja. Također je predložio da i Izvršni odbor ostane u prvobitnom sastavu i to:Abramović Nino, Čabraja Tomislav,Drkulec Vlado,Jurić Marijan,Krizmanić Igor,Prpić Krunoslav i Zima Dinko. Oba prijedloga su jednoglasno usvojena.

Ad.16

Osobe za zastupanje su Predsjednik i Glavni Tajnik Požeškog športskog saveza. Ova točka je jednoglasno usvojena.

Ad.17

Financijski plan i Program rada za 2014.godinu izložio je Tajnik Požeškog športskog saveza: Nema bitnijih razlika u odnosu na 2013.godinu,jedino u dijelu prijevoza i kvalitetnog sporta. Grad i ove godine financira četiri vrhunska sportaša: Antonio Furić,Zoran Špoler,Matej Jaroš i Miroslav Kolobarić. Za sportske objekte će se ,do osnivanja Ustanove,brinuti Požeški športski savez. Pojavljuje se problem vezan za stručni rad u sportu jer je ukinuto financiranje trenera. Sportske manifestacije nisu do kraja određene. Financiranje kvalitetnog sporta što ima većina gradova u Hrvatskoj. Prijevoz sportaša i sportska rekreacija. Značajan pomak u sportu osoba s invaliditetom, iako se mora još štošta prilagoditi. Za diskusiju se javio gospodin Englman i predlaže da se izbriše stručni rad u sportu. Od 2017.god. u sportu neće moći raditi nitko tko nije stručno osposobljen. Po novom Zakonu o sportu to već i sada nije dopušteno, ali privremeno može raditi zatečena osoba. Od 2017.god. kao trener će moći raditi samo stručno osposobljena osoba s tim da će onima koji imaju 15 godina staža na tom poslu biti priznata stručna osposobljenost. Gospodin Abramović smatra da su primjedbe u redu i podržava prijedlog da se neke stvari izbrišu. Gospodin Pavelić vidi loš potez u ukidanju novca za trenere. Po njegovom mišljenju ta odluka nije dobra i treba ju mijenjati. Također nije zadovoljan činjenicom da je planiranje za međunarodna natjecanja nula , kao što je i informativna djelatnost na nuli. Gospodin Englman je razgovarao s vodećim ljudima u gradu i nada se da će uspjeti s idejom da se stručno osposobljavanje za trenere organizira u Požegi na našem Veleučilištu. U tom slučaju trebalo bi sakupiti tridesetak ljudi iz naše i okolnih županija. To bi bilo idealno,kako za polaznike,tako i za Veleučilište. Ovi prijedlozi su jednoglasno usvojeni. Gospodin Mitrović nastavlja iznošenje Plana za financiranje javnih potreba. U razgovor se uključuje gospodin Englman i pita zašto se planiraju sredstva za sportske škole i sportsku rekreaciju,ako nam nisu ni lani isplaćena? Predlaže da se u Plan uvrste troškovi kombija s barem 10.000,00 kn, poveća naknade za rekreativce i vezano za Sportske manifestacije donese predračun za fiksne troškove za natjecatelje. Tajnik obrazlaže pojedine stavke i podržava prijedlog da se spomenutih 40.000,00 kn preraspodjeli na troškove za održavanje kombija, usavršavanje kadrova i razvojne programe. Nadalje gospodin Mitrović objašnjava kategorizaciju Udruga u pet razreda. Predsjednik to podržava i smatra da je to puno transparentnije i da će Udruge dobiti više novca. Za diskusiju se javlja g.Drago Adžić. Nezadovoljan je takovim načinom raspodjele jer je NK Croatia dobila 200,00 kn manje. Misli da će biti problema i nepravde za klubove iz sela. Gospođa Milobara također iskazuje svoje nezadovoljstvo tvrdeći da je i Judo klub dobio manje sredstava, a ukinut je i rad s mladima. Premalo im je novca da bi se pokrili. Zanima ju koji su to kriteriji za 1.kategoriju i čime su pojedini klubovi to zaslužili. Traži da iz 1. kategorije dobiju barem 10.000,00 kn. Gospodin Ivan Begić se pita kako nikome nije palo na pamet da u sportu invalida ima puno kvalitetnih klubova i da se mogao barem jedan uvrstiti u neku stavku kategorizacije. Ljuti se na Tajnika zbog smanjenja troškova Udrugama sa invaliditetom i pita zašto u Odboru nema niti jedan njihov član. Gospodin Krešimir Prpić ispred OK Sokol kaže kako su oni dali realne troškove, nalaze se u 1.kategoriji i mišljenja je da su neki klubovi prenapuhali troškove pa se pita da li je u redu što su oni pošteni, odnosno realni. Gospodin Marijan Jurić traži da se Obrtniku 2 poveća dotacija od Saveza za 1.000,00 kn jer se klub natječe u 3. ligi. Gospodin Hrvoje Marjanović pita da li je kategorizaciju donio PŠS ili Grad ? Ispred Ronilačkog kluba za riječ se javio Danijel Josipović. Demantira tvrdnju da ronjenje nije sport i navodi primjere koji to opovrgavaju. Nezadovoljan je raspodjelom i kaže da mu je 1.500,00 kn premalo. Ispred Moto kluba Požega Promet, javio se gos.Zlatko Jaroš. Moto klub je proglašen za najbolju udrugu u gradu, a nalaze se u trećoj kategoriji. Poznato je da su u ovome sportu jako visoki troškovi. Sve to potkrepljuje činjenicama i pita da li je došlo do pogreške u kategorizaciji jer su uvršteni samo loptački sportovi. Moli Predsjednika da se isprave te nepravilnosti . Za riječ se javio gospodin Pavelić. U cijelosti podržava i Ronilački i Moto klub. Iznosi podatak da je strašno visoki skok u financiranju ostvario Šahovski klub Požega. Sa 28.000,00 kn skočio je na 80.000,00 kn. Predlaže da se dio oduzme Šahu i da Moto klubu. Gospodin Englman podržava kategorizaciju jer je to dobar znak da se nešto kreće. Košarkaški klub ima puno natjecanja i visoke troškove i traži da se iz pričuvnih sredstava doznači košarci i rukometu svakome po 10.000,00 kn. I on misli da je Šahovski klub dobio previše. Gospodin Zdenko Oroz također je nezadovoljan kategorizacijom jer s dobivenim sredstvima mogu pokriti jedva jedan turnir mjesečno. Gospodin Mitrović obrazlaže kategorizaciju i odgovara na pitanja. Stavlja se na glasovanje prijedlog da se Šah klubu oduzme 20.000,00 kn i doznači Moto klubu Požega Promet. Prijedlog je prihvaćen s 31 glas za, 1 protiv i 9 suzdržanih. Prijedlog gospodina Englmana da se sredstva iz pričuve od 20.000,00 kn dadu KK Požega i RK Požega nije prihvaćen. Na kraju se stavljen na glasanje Financijski plan i Program rada za 2014.godinu. Za je glasovalo 37 članova,protiv 2 člana i 2 su bila suzdržana.

Skupština je završila s radom u 22,30 sati.

Zapisničar: Dragica Prpić___________________________

Ovjerovitelj zapisnika: Željko Krpan____________________________

Ovjerovitelj zapisnika: Robert Međugorac_______________________

 

Pročitano 1942 puta Poslijednja izmjena dana Subota, 22 Studeni 2014 09:00