Subota, 22 Studeni 2014 01:00

Program rada Požeškog športskog saveza u 2015. godini

Na osnovu članka 76. Zakona o športu i članka 10. i 11. Statuta Požeškog športskog saveza a za potrebe građana , djece i mladeži u športskim aktivnostima u 2015. godini Požeški športski savez donosi: PRIJEDLOG PROGRAM RADA POŽEŠKOG ŠPORTSKOG SAVEZA ZA 2015.GODINU

 

U toku 2015.godine Požeški športski savez ( u daljnjem tekstu :Savez) radit će na cjelovitosti razvoja športa i rekreacije mladeži, koja je od općeg društvenog interesa, a u skladu s naučnim dostignućima, odredbama Ustava Republike Hrvatske i Zakona o športu, te uvjetima i mogućnostima grada Požege.

Cilj je Saveza da svojim djelovanjem pridonosi:

-razvitku i promicanju športa na području grada Požege

-poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa,

-razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih  aktivnosti građana i invalidnih osoba,

-promicanju odgojnih funkcija športa, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje  športom,

-širenje olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Savez ima zadaću da u svom djelokrugu:

-utvrđuje i ostvaruje  politiku promicanja športa na području grada,

-potiče i promiče svekoliki šport, osobito šport djece, mladeži i studenata

-usklađuje aktivnosti članica, -objedinjuje i usklađuje programe športa te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarenju,

-skrbi o politici zapošljavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,

-skrbi o vrhunskim športašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja,

-sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, skrbi o namjeni i korištenju športskih objekata,

-sudjeluje u unapređivanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,

-skrbi o zdravstvenoj zaštiti športaša, -skrbi o kategoriziranim športašima,

-sudjeluje u planiranju, izgradnji, održavanju i korištenju športskih građevina značajnih za šport Grada Požege

-provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija  u funkciji razvoja športa

-obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom Saveza

 

Nauka je u više svojih oblasti dokazala da je bavljenje športom potrebno i korisno za zdravlje i življenje, te smo dužni bavljenje športom omogućiti svakom građaninu i djetetu.  Za tu realizaciju stvarati ćemo uvjete u našem gradu, da svi u športu i športskoj rekreaciji mogu ostvariti svoja prava i obveze. Da se to ostvari moramo imati kvalitetne športske objekte, te organizirati kvalitetan obrazovan stručni kadar. Savez uz punu podršku  Gradskog vijeća treba dati punu podršku realizaciji programa i iz Gradskog proračuna izdvojiti potrebna financijska sredstva kao i u suradnji sa udrugama prikupiti sredstva od sponzora. Za rad s mladeži moraju se osigurati sredstva iz Gradskog proračuna u okviru mogućnosti grada i gospodarstva.

 

SKRB O UDRUGAMA

U Savez je učlanjeno 73 športskih udruga koje su različito organizirane i natječu se u različitim ligama i oblicima natje. Sve udruge imaju svoje organe upravljanja, svoje programe rada i financijske planove. Požeški športski savez treba prati rad svih udruga a posebno treba financirati rad s mladeži. Savez svojom stručnom službom treba pomoći u radu svim udrugama. Kako je obaveza svih udruga da redovito podnose planove i programe rada kao i izvješća Savez je upoznat sa radom i načinom djelovanja većine udruga. Stručna služba Saveza i na terenu provjerava prikazano stanje te i na temelju prikupljenih podataka  predlažu mjere i aktivnosti za poboljšanje i unapređenje rada svake športske udruge. U 2015 godini Skupština treba donijeti Strategiju razvoja športa Grada Požege za razdoblje 2015-2018 a na temelju Strategije napraviti jasne i kratke Kriterije za financiranje športskih udruga.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA

Zdravstvena zaštita športaša nam je prioritet i u njoj ne smije biti pogrešaka. U 2015.godini Savez osim prostora predvidio je i sredstva koja su potrebna  za financiranje Športske ambulante koja radi u športskoj dvorani Grabrik. Treba pokrenuti inicijativu specijalizacije jednog liječnika za sportsku medicinu. U okviru športske ambulante a u suradnji s liječnicima koji rade u njoj napraviti plan kako licencirati liječnike za pojedine športove na čemu sada nacionalni savezi inzistiraju ( rukomet, košarka, nogomet..) Veliki problem je upravo dežurstvo liječnika na utakmicama jer nam je vrlo teško dobiti dovoljan broj liječnika pogotovo za dane vikenda kada su svi sportski događaji. Potrebno je inzistirati da nijedna športska manifestacija a pogotovo gdje se natječu mladi ne bude nepokrivena liječničkom službom.  Nikako se ne smije dopustiti da športska ambulanta dođe pod upitnik jer to bi bila ogromna i nenadoknadiva šteta. Veliki problem u radu ordinacije športske medicine predstavlja i opseg zdravstvenog pregleda koji nije propisan pa tako ostaje na volju pojedinim Savezima da sami određuju opseg zdravstvenog pregleda što sigurno nije dobro. U budućnosti bi trebalo razmiliti kako doći do liječnika specijaliste športske medicine koji bi bio na raspolaganjju sportašima i za preglede tijekom tijedna (sportske povrede, edukacija sportaša ..) a ne samo za ispunjavanje uvjeta za nastup.

 

STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA

Požeški športski savez u suradnji sa gradom Požegom u posljednjih šest godina  izdvaja  sredstva za stipendije vrhunskim sportašima  kategoriziranim od Hrvatskog olimpijskog odbora (Antonio Furić, Zoran Špoler,  Matej Jaroš ,Maja Bosanac, Katarina Skeledžić, Katarina Banović.. ). Sredstva treba osigurati i za 2015. godinu  i to je još jedan dodatni motiv i nagrada našim zaslužnim športašima a i pokazatelj  mladima da Grad Požega prepoznaje svoje istaknute i  zaslužne sportaše.Trenutno u 2014.godini do sada imamo 2 vrhunska športaša 1.kategorije ( Matej Jaroš, Zoran Špoler ) jednu športašicu 2.kategorije Željka Peška i jednog športaša 3. kategorije Miroslava Kolobarića. Nadamo se da će se i u 2015.godini još netko od sportaša Grada rezultatom izboriti za jednu od prve tri kategorije.

 

ŠPORTSKI OBJEKTI

Požeški športski savez do 01.08.2014. godine upravljao je športskim objektima u vlasništvu Grada Požege a sada je to Odlukom Grada dodjeljeno Javnoj ustavnovi Sportski objekti Požega. Požeški športski savez kao predstavnik udruga koji koriste športske objekte iskazuje potrebe za terminima na svim objektima a udruge su dužne potpisati Ugovor o korištenju sa javnom ustanovom. U 2014. godini došlo je do značajnog ulaganja u športske objekte i poboljšanja uvjeta korištenja istih. Uređena je športska dvorana Grabrik , Gradska kuglana je doživjela temeljnu rekonstrukciju (promjenjen je krov, stolarija, ožbukana ) a ispred Gradske Kuglane konačno je asvaltirano parkiralište te kuglači mogu biti skoro u potpunosti zadovoljni. Na Gradskoj kuglani potrebno je još kupiti 2 nova automata te postaviti ploče na te dvije staze kao i postaviti pisače na stazama kako bi smanjili broj sudaca. Po izvršenju tih radova imali bi u Gradu vrhunsku kuglanu sa 6 staza što ima malo gradova u Hrvatskoj. Posebno liepa priča je kompleks Športsko rekreacijskog centra koji je upotpunosti rekonstruiran te sada sa svim svojim sadržajima predstvlja ponos Grada i svih športaša. Sadržajima na Športsko rekreacijskom centru osim športaša mogu se koristiti i građani rekreativci. Požeški športski savez za 2015.godinu treba uputiti prijedlog Gradu za rekonstrukciju (energetsku učinkovitost) Gimnastičke dvorane Sokol koja je sada u najgorem stanju. Također je Hitno je potrebno rekontruirati parket koji je propao od oborinskih voda (pravljen podhodnik ) . Kako sada funkcionira Javna ustanova Sportski objekti Požega ona će moći brži i učinkovitije rješavati probleme na infraskturi športa.

 

 

ŠPORTSKE ŠKOLE

U većini športskih udruga Grada organizirane su športske škole koje više manje rade uspješno. Savez je direktno uključen u neke športske škole preko stručnih djelatnika ili članova IO i to: nogomet, košarka, rukomet, stolni tenis, gimnastika, twiriling. Bilo bi potrebno više truda i angažmana pa i novaca kako bi sve športske škole vodili stručni djelatnici i kako bi iste bile primjereno organizirane. U zadnje vrijeme uočena je pojava neprimjerenih članarina za ono što djeca u tim športskim školama dobivaju. Treba spriječiti pod svaku cijenu da članarina postane cilj a ne sredstvo. Savez bi trebao u 2015.godini pokrenuti incijativu (natječaj) za honoriranje stručnih trenera i za tu namjenu tražiti sredstva od Grada.  

 

STRUČNI RAD U ŠPORTU

U stručni rad u udrugama angažirani su treneri koji imaju stručnu spremu, položen trenerski ispit ( posjeduju licence nacionalnih saveza)  ali još uvijek ima dosta udruga u kojima radi neadekvatan stručni kadar. Savez je u posljednjih desetak godina financirao školovanje dosta trenera pa bi i udruge kao i pojedinci koji se žele baviti stručnim poslom  u športu i raditi trebali uložiti sredstva u školovanje i educiranje istih. Savez je u 2009. i 2010. godini napravio detaljnu analizu i provjeru u svim udrugama te je imao potpunu sliku o stručnim djelatnicima u našim udrugama. Kako su u tom dijelu  stalne promjene bilo bi potrebno u toku 2015.godine napraviti još opsežniju i  detaljniju analizu stručnog osoblja koje radi u  našim udrugama. Kako novi Zakon o sportu ( a i stari je to propisivao) u dijelu stručnog rada u sportu predviđa da od 2017. godine u sportu neće moći raditi nitko tko nije stručno osposobljen ( minimalno trener prvostupnik) veliko je pitanje kako će pojedine udruge nastaviti sa radom ( npr. kuglači, ribiči, aero, borilački sportovi..)  Veliki problem je nedostatak sredstava pa većina trenera u klubovima radi volonterski ili uz simboličnu naknadu. Trebalo bi iznaći sredstva da sa mladim športašima radi najkvalitetniji stručni kadar i da za to budu adekvatno plaćeni. Neaktivnost profesora kineziologije koji su malo  ili gotovo nikako  angažirani u radu udruga predstavlja dodatni problem sporta jer bi upravo oni trebali biti motor pokretač sporta i prva selekcija budućih sportaša jer imaju svu djecu u programu i mogu ih usmjeravati u sport. Potrebno je povesti brigu i o školovanju sudaca i sudačke udruge potpomagati jer su i suci značajan dio športa.  

 

ŠPORTSKE MANIFESTACIJE  

Požeški športski savez bi trebao biti koordinator i pokretač, a Grad pokrovitelj tradicionalnih športskih priredbi kao što su ( MEMORIJALNI RUKOMETNI TURNIR “ŽELJKO TURKALJ” ,  BOŽIĆNI MALONOGOMETNI TURNIR, OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA,  SPORTSKE IGRE MLADIH, MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI TURNIR ZLATNA DOLINA, MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR POŽEŠKI DJEČACI, TURNIRI ZA DAN GRADA, MOTO CROSS ... ) Do sada su to organizirali klubovi pa su te športske priredbe često nespretno organizirane a ponekad ih nije ni bilo  ili se više ne organiziraju.Da bi se to izbjeglo potrebno je da se Požeški športski savez aktivnije uključi u organizaciju istih. Za Savez je uz Božićni malonogometni turnir Požega 2015. i Sportske igre mladih, sigurno najznačajnija športska manifestacija 14.Olimpijski festival dječjih vrtića koji se održava u mjesecu svibnju 2015.godine. Ne samo što učestvuje 10 vrtića sa više od 350 sudionika nego zato što se radi o našim najmlađim sugrađanima kojima je to prvi susret sa športom koji bi im trebao ostati u dragom i trajnom  sjećanju.

 

KVALITETAN ŠPORT

Požeški športski savez daje prioritet financiranju rada s mladeži ali podržava i kvalitetni šport u granicama financijskih mogućnosti. Većina klubova koristi športske objekte koji su u vlasništvu grada Požege. Održavanje objekata najvećim dijelom se financira iz gradskog proračuna.  Klubovi i športaši pojedinci trebaju sredstva za kvalitetni vrhunski šport pokušati pronaći na tržištu kod sponzora i donatora. Kako je u našoj sredini to izuzetan problem potrebno je uz pomoć gradske vlasti pronaći način i da državne firme koje  ostvaruju prihod i dobit kao i banke koje posluju na našem području  sudjeluju u financiranju  kvalitetnog športa.  Isto tako potrebno je u Proračunu grada Požege pokušati pronaći načina da se pronađu dodatna sredstva za kvalitetni šport. Od iznimnog je značaja da se našim sugrađanima koji su stekli status VRHUNSKOG ŠPORTAŠA  po kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora to i valorizira određenim financijskim sredstvima pa makar ona bila i simbolična jer na taj način ćemo stimulirati i druge sportaše na rad, trening i odricanje a samim time i poboljšati kvalitetu športa.

 

PRIJEVOZ  SPORTAŠA

Požeški športski savez je u Plan javnih potreba u športu za 2015.godinu predvidio sredstva za prijevoz športaša u okviru sredstava za rad udruga. Trenutnim modelom rješavanja prijevoza svih sportaša Grada Požege smo u potpunosti zadovoljni i treba ustrajati da postojeće model ostane na snazi i eventualno ga još doraditi kako ne bi bilo nepotrebnih troškova koji bi opteretili sport. Treba napaviti sistem nadzora i kontrole kao i analizu po proteku 2014. godine te na temelju toga pokušati ovaj dobar model financiranja prijevoza doraditi. U 2015.godini Savez bi se trebao uz suradnju sa Gradom javiti na Natječaj HOO u program aktivne športske zajednice za nabavu minibusa kojim bi se značajno smanjili troškovi prijevoza udruga članica Požeškog športskog saveza.

 

REKREACIJA

Savez u 2015.godini treba nastaviti sa organizacijom i provođenjem rekreacije naših sugrađana u skladu sa mogućnostima. Osim malonogometnog turnira, lige veterana u nogometu, odbojkaške lige za žene potrebno je pokrenuti i odbojkašku ligu za muške , košarkašku ligu te pokušati organizirati rukometnu ligu za žene ali u skladu  s raspoloživim terminima u sportskoj dvorani.

 

SPORT I REKREACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

Od 2008.godine  došlo je do značajnog povećanja rada udruga koje su registrirane i koje se natječu na županijskom i državnom nivou:  Športsko društvo HVIDR-a, Boćarski klub Nada, Udruga slijepih i slabovidnih, Požeški športski savez gluhih  ( nogomet, rukomet, šah, kuglanje, ..) Kuglački kluba «Orljava»  osoba s invaliditetom.  Svakako bi našim sugrađanima trebali osigurati kvalitetne uvjete sa sudjelovanje na natjecanju ( prijevoz, smještaj, oprema..).  Također bi trebali prilagoditi športske objekte korištenju osoba s invaliditetom ( WC za invalide, rampe, prostor u gledalištu ...) .

 

INFORMATIVNA DJELATNOST

Požeški športski savez na svojoj stranici SPORT-POŽEGA objavljuje sve rezultate i novosti vezane za sport u Gradu Požegi. S obzirom da je to veliki i zahtjevan posao kojeg u Savezu obavlja jedan stručni suradnik potrebno je da udruge članice Požeškog športskog saveza dostavljaju podatke o sportskim natjecanjima u kojima sudjeluju kako bi javnost mogla biti na vrijeme informirana.

 

ŠPORTAŠIMA GRADA POŽEGE HITNO JE POTREBNA RADNA DVORANA. K

ako bi mogli udovoljiti sve većim potrebama za dvoranskim prostorom za rad udruga HITNO bi bilo potrebno napraviti još jednu radnu dvoranu. Tom dvoranom rješili bi trenutno goruće probleme svakodnevnog treniranja dvoranskih sportova.

 

                                                                                                                                                                   Glavni tajnik: Željko Mitrović

Pročitano 1724 puta