Subota, 22 Studeni 2014 01:00

Poslovnik o radu Skupštine Požeškog športskog saveza

POŽEŠKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEGA

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

Na temelju članka 28. stavka 1. točka 10. Statuta Požeškog športskog saveza Skupština Požeškog športskog saveza na sjednici održanoj 14.studenoga 2013.godine donosi

 

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom regulira se način rada i odlučivanja na sjednicama Skupštine Požeškog športskog saveza.

 

ČLANSTVO U SKUPŠTINI

Članak 2.

Skupštinu čine predstavnici članica Požeškog športskog saveza utvrđeno člankom 22. stavkom 3. Statuta Požeškog športskog saveza.

Članak 3.

Pravo članova Skupštine je da: - prisustvuje sjednicama, sudjeluje u radu i sudjeluje u odlučivanju, - predlaže donošenja odluka, preporuka, zaključaka, te podnošenje amandmana na prijedloge istih, predlaganje izbora i imenovanja, razrješavanje djelatnika u radnim tijelima, - postavljanje pitanja i traženje obavještenja i objašnjenja koji se odnose na rad Skupštine kluba, njenih tijela i organa, - na redovito i pravovremeno informiranje o svim pitanjima i problemima u svezi rada Skupštine , te njenih radnih tijela , odbora i komisija, - na dobivanje odgovora na postavljena pitanja na istoj sjednici na kojoj su postavljena ili na prvoj idućoj sjednici Skupštine .

 

PREDSJEDNIK

Članak 4.

1.Predsjednik Saveza ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora .

2.Predsjednika, za slučaj spriječenosti ili nazočnosti u vršenju funkcije Predsjednika Saveza , zamjenjuje dopredsjednik ili član kojeg odredi Predsjednik.

3.Predsjednik u okviru svojih prava i dužnosti: 1. rukovodi radom Saveza, te predstavlja Savez, 2. saziva i predsjedava sjednicom Skupštine i Izvršnog odbora, 3. brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora 4. potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor, 5. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.

 

SAZIVANJE SJEDNICE:

Članak 5.

Skupštinu saziva predsjednik: 1. kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu, 2. na temelju zaključka Izvršnog odbora, 3. na zahtjev najmanje jedne četvrtine članica, 4. na zahtjev Nadzornog odbora.

Članak 6.

1. Sjednice se sazivaju u pravilu pismenim putem, najmanje deset (10) dana prije održavanja a izuzetno u hitnim slučajevima, mogu se sazvati i na drugi pogodan način i u kraćem roku.

2. Sjednice na kojima je predviđen izbor predsjednika Saveza i/ili članova Izvršnog odbora trebaju se sazvati najmanje deset (10) dana prije održavanja.

3.Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se i prijedlog dnevnog reda,i zapisnik sa prošle sjednice. Pisani materijali koji se odnose na prijedlog dnevnog reda objavljuju se na web stranici Saveza.

4. Ukoliko to zatraži Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1 / 4 članova kluba , predsjednik je obvezan u roku od 30 dana od primitka zahtjeva sazvati sjednicu Skupštine. Zahtjev treba biti obrazložen i sadržavati prijedlog dnevnog reda.

5. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, podnositelji zahtjeva mogu i sami sazvati sjednicu, a u odluci o sazivanju obavezno se mora naznačiti prijedlog dnevnog reda.

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

Članak 7.

1. Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice, na prijedlog Predsjednika ili drugog sazivača sjednice. Na prijedlog članova Skupštine može se dopuniti ili izmijeniti predloženi dnevni red.

2. Prije rasprave o dnevnom redu imenu je se: a) radno predsjedništvo od 3 člana b) zapisničar c) dva ovjerovitelja zapisnika d) tri člana komisije za verifikaciju iz članova Skupštine koji između sebe biraju predsjednika

3. Dnevni red utvrđuje se većinom glasova nazočnih članova, javno. Na isti način se odlučuje o izboru radnih tijela Skupštine.

 

NAČIN RADA NA SJEDNICI:

Članak 8.

1. Sjednicama rukovodi Predsjednik Saveza.

2. Uz predsjednika , sjednicama rukovodi radno predsjedništvo.

3. Na izbornoj sjednici Skupštine, do izbora novog predsjednika, sjednicama rukovodi dosadašnji predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik ili članovi Skupštine mogu predložiti da predsjedava jedan od članova Skupštine, o čemu Skupština odlučuje većinom prisutnih na sjednici.

4. Predsjednik može radi rasprave o pojedinim temama iz dnevnog reda u vođenju sjednice Skupštine uključiti i stručnu osobu iz redova Stručne službe Saveza.

5. Predsjednik brine o redu na sjednici.

6. Za povredu reda na sjednici Predsjednik može člana Skupštine opomenuti, ako svojim vladanjem ili istupom narušava rad i odredbe Poslovnika.

7.Oduzeti može riječ članu ako i nakon izrečene opomene nastavi narušavati red i odredbe Poslovnika.

8. Ako se ne može održati red na sjednici opomenama i oduzimanjem riječi, Predsjednik može prekinuti sjednicu.

 

Članak 9.

1. Kad Predsjednik Saveza utvrdi da postoji kvorum ( nazočnost većine ) otvara sjednicu.

2. Ako kvoruma nema, odgađa se sjednica za određeni sat ili za drugi dan i sat.

3. Ako u tijeku sjednice zbog odlaska članova nema više kvoruma, prekida se i odgađa sjednica.

 

Članak 10.

Prije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik sa prošle sjednice. Članovi skupštine imaju pravo iznijeti primjedbe na zapisnik. Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik se unose odgovarajuće i izmjene.

 

Članak 11.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama redoslijedom utvrđenim dnevnim redom. Kada završi rasprava o određenom pitanju, odnosno po određenoj točki dnevnog reda, pristupa se donošenju odluka, zaključaka ili drugih akata. Prijedlog o kojem će se glasovati formulira radno predsjedništvo a objavljuje predsjednik radnog predsjedništva. Pitanja koja se nisu mogla do kraja raspraviti zbog potrebe novih zadataka, odložit će se za narednu sjednicu.

 

Članak 12.

1. U raspravi o pojedinim pitanjima iz dnevnog reda sudjeluju sudionici, prema redoslijedu prijava.

2.Raspravu zaključuje Predsjednik kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

3. Riječ na zasjedanju Skupštine daje Predsjednik na zahtjev po redoslijedu prijavljivanja. Prijava za raspravu podnosi se podizanjem ruke.

4. Po istoj točki dnevnog reda zastupnici imaju pravo dobiti riječ jednom, a govor ne može trajati duže od 5 (pet) minuta. Iznimno govor može trajati i duže , uz dopuštenje radnog predsjedništva ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

5. Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina ukupnog saziva Skupštine.

6. Odluke na Skupštini se donose natpolovičnom većinom nazočnih.

 

Članak 13.

1. Govornici na sjednici trebaju govoriti kratko i samo u svezi s predmetom rasprave, ne ponavljajući ono što je već rečeno.

2. Ako Predsjednik ocjeni da će rasprava o pojedinim pitanjima duže trajati ili kada se prijavi veći broj govornika, može predložiti da se ograniči trajanje govora, do najviše 5 ili više minuta. Isti prijedlog mogu dati članovi Skupštine.

3. Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu. U suprotnom predsjednik ranog predsjedništva izriče opomenu. Ukoliko se govornik i poslije opomene ne drži dnevnog reda, Predsjednik će mu oduzeti riječ.

4. Zastupnici imaju pravo zatražiti riječ i da bi dobili odgovor (repliku) na navod za koji drže da je netočan. Predsjednik radnog predsjedništva daje riječ sudioniku koji ima repliku odmah iza govornika čija je rasprava predmet replike. U odgovoru govornik se mora ograničiti samo na ispravak ili objašnjenje te njegov govor ne može trajati dulje od 2 (dvije) minute.

5. O prijedlogu odlučuje Skupština Saveza, bez rasprave, većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 14.

1.O svakom predmetu koji je na dnevnom redu sjednice se raspravlja, ako ovim Poslovnikom nije određeno da se odlučuje bez rasprave.

2.O prijedlogu odluke glasuje se poslije zaključenja rasprave.

3.Ako su na prijedlog podneseni amandmani, najprije se glasuje o njima.

 

ODLUČIVANJE

Članak 15.

Skupština odlučuje većinom glasova svih prisutnih članova Skupštine, ukoliko zakonom, Statutom, Poslovnikom ili nekom drugom odlukom nije propisana posebna većina.

Članak 16.

1. Skupština donosi odluke na sjednicama , glasovima nazočnih članova.

2. Glasovanje na sjednici Skupštine putem dopisa ili telefonom nije dopušteno.

3. Glasovanje na sjednici Skupštine je javno, ako Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno ili ako se na sjednici javnim glasovanjem odluči da se o pojedinim pitanjima odlučivati tajnim glasovanjem.

4. Javno se glasuje dizanjem ruku ili poimenično. Glasove prebrojava Glavni tajnik Saveza.

5. Članovi mogu glasovati za ili protiv prijedloga ili se uzdržati od glasovanja.

6. Tajno se glasuje na ovjerenim glasačkim listićima koje dobije svaki član skupštine i kojeg kad ga ispuni, stavlja u glasačku kutiju.

7. Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi da li je zastupnik glasova «za»ili «protiv» prijedloga.

8. Glasačke listiće priprema Glavni tajnik Saveza. Glasački listići se čuvaju u Savezu do održavanje slijedeće sjednice.

9. Za tajno glasovanje priprema se onoliko listića koliko je članova Skupštine nazočno na sjednici na kojoj se obavlja tajno glasovanje.

10. Poslije glasovanja Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja.

11. Odrebe o glasovanju za izbor Predsjednika Saveza i članova Izvršnog odbora utvrđene su u člancima 19. do 28. ovog Poslovnika.

 

IZBORNA KOMISIJA

Članak 17.

1. Izborna komisija organizira i nadgleda izborni postupak i donosi proceduralne odluke vezane za izbor.

2. Izborna komisija ima tri člana koje imenuje Izvršni odbor na mandatno razdoblje od 4 godine. Članovi komisije između sebe biraju predsjednika.

3. O imenovanju članova izborne komisije odlučuje se javnim glasovanjem.

4. Za članove izborne komisije ne mogu se imenovati članovi Izvršnog odbora.

5. Članovi izborne komisije pri obavljanju svojih funkcija trebaju strogo poštivati načelo nepristranosti.

6. Glavni tajnik Saveza je tajnik Izborne komisije. On sudjeluje u aktivnostima Komisije u savjetodavnoj ulozi, odgovoran je za tehnička i administrativna pitanja.

 

Članak 18.

Izborna komisija je odgovorna za sve poslove vezane za organizaciju, provođenje i nadgledanje izborne sjednice Skupštine, a osobito je odgovorna za: -poštivanje odredbi Statuta i propisa Saveza, -poštivanje statutarnih rokova vezanih za izbore, -distribuciju informacija o kandidatima i izborima, -proceduralna pitanja kandidatura i izbora, -sastavljanje listića glasača, sukladno rezultatima verifikacije članova Skupštine, -u suradnji sa verifikacijskom komisijom sudjeluje u verifikaciji identiteta glasača, -proceduru glasovanja.

 

POSTUPAK IZBORA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA

Članak 19.

1.Predsjednika Požeškog športskog saveza, bira Skupština, na pisani prijedlog nekog kluba, kojeg je pismeno podržalo još najmanje 5 klubova. Klub može pismeno predložiti, odnosno podržati samo jednog kandidata. Ukoliko klub predloži ili podrži više kandidata, valjana je samo prva kandidatura, odnosno podrška. Prijedlozi kandidata, s pisanom podrškom, za izbor predsjednika trebaju se dostaviti Izbornoj komisiji najkasnije 48 sati prije početka Izborne Skupštine.

2. Izvršni odbor ima 7 članova. Dva dopredsjednika i članovi Izvršnog odbora biraju se , na prijedlog predsjednika na Skupštini, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani. Predsjednik i dva dopredsjednika članovi su Izvršnog odbora po položaju. Na prijedlog predsjednika Izvršni odbor može kooptirati nove članove Izvršnog odbora kao zamjenske članove za članove kojima je prestao mandat.

 

Članak 20.

Izborna komisija utvrđuje da li svi predloženi kandidati ispunjavaju uvjete iz odredbi Statuta, Zakona o športu i ovog Poslovnika, te da li su kandidature stigle u roku.

 

Članak 21.

1. Izborna komisija uz pomoć Glavnog tajnika Saveza, priprema glasačke listiće.

2. Na svakom glasačkom listiću nalazi se pečat Saveza. 3.Na glasačkom listiću nalazi se ime i prezime kandidata. Kandidati se na glasačkom listiću poredani po abecednom redu prezimena.

 

Članak 22.

1. Na izbornoj sjednici Skupštine, prije početka izbora, glasačka kutija stavlja se na vidljivo mjesto, na poseban stol.

2. Glasuje se na način na predsjednik izborne komisije podjeli glasačke listiće članovima Skupštine koji isti ispune i ubace u glasačku kutiju.

3. Tijekom glasovanja glasačku kutiju nadgleda jedan od članova Izborne komisije.

4. Postupak brojanja , koji obavlja Izborna komisija, čim su svi članovi skupštine s pravom glasa ubacili svoje listiće u glasačku kutiju.

5. Ukoliko je broj glasačkih listića jednak ili manji od broja izdanih glasačkih listića, glasovanje je valjano. Ukoliko je taj broj veći od broja izdanih glasačkih listića, glasovanje se proglašava nevažećim i odmah se ponavlja na način propisan ovim Pravilnikom.

6. Nakon završetka prebrojavanja, predsjednik Izborne komisije objavljuje rezultate glasovanja.

 

Članak 23.

1. Glasački listići su nevažeći ukoliko: -na glasačkim listićima ima zaokruženo više kandidata nego što ih se bira -nije ispunjen, odnosno nije zaokružen niti jedan kandidat, -je na njemu nešto dopisano -nije ovjeren od Saveza

2. Predsjednik komisije na poleđini svakog nevažećeg glasačkog listića upisuje razloge nevaljanosti i potvrđuje to potpisom.

 

Članak 24.

U slučaju spora u vezi valjanosti ili nevaljanosti glasačkog listića, valjanosti ili nevaljanosti glasa ili bilo kojeg drugog pitanja u vezi postupka prebrojavanja glasova odluka Izborne komisije je konačna.

 

Članak 25.

1. O obavljenom postupku prebrojavanja glasova Izborna komisija sačinjava zapisnik koji potpisuje predsjednik te Komisije. Taj zapisnik čini sastavni dio zapisnika sjednice skupštine.

2. Izborna komisija predaje sve službene dokumente koji se odnose na izbore Glavnom tajniku Saveza koji ih arhivira.

3. Sva pitanja u vezi administrativne i tehničke organizacije izborne sjednice Skupštine, kao i sva pitanja u vezi provođenja izbora, a koja nisu obuhvaćena ovim Poslovnikom, rješavat će Izborna komisija.

 

POSEBNE ODREDBE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA

Članak 26.

1. Ako nakon prvog glasovanja, niti jedan od predloženih kandidata ne dobije potreban broj glasova ( većina glasova svi prisutnih članova Skupštine) u idući krug glasovanja ulaze samo dva kandidata, koji su u provom krugu dobili najveći broj glasova, odnosno i drugi kandidati koji su dobili isti broj glasova kao drugi kandidat na listi.

2. Ako niti jedan od preostalih kandidata ni u drugom krugu glasova ne dobije potreba broj glasova, glasovanje se još jednom ponavlja ( treći krug).

3. Ako ni u trećem krugu glasovanja niti jedan od kandidata ne dobije potreba broj glasova, ponavlja se postupak predlaganja novih kandidata za Predsjednika , a izbori će se održati na slijedećoj sjednici Skupštine.

4. Nova sjednica Skupštine treba se održati najkasnije u roku od dva mjeseca od sjednice na kojoj se nije uspio izabrati predsjednik.

5. U postupku novog predlaganja kandidata ne mogu se isticati za kandidate osobe koje su bile predložene u prvom krugu izbora.

6. Prijave novih kandidata moraju se predati Glavnom tajniku Saveza najkasnije osam (8) dana prije održavanja nove sjednice Skupštine.

7. O odredbama iz ovog članka predsjednik Izborne komisije dužan je izvijestiti članove Skupštine prije početka glasovanja u drugom krugu.

 

Članak 27.

Iznimno, ako je Izborna komisija utvrdila da je prijavljen samo jedan kandidat za predsjednika, odnosno da je samo jedna kandidatura valjana, Skupština može posebnom odlukom odlučiti da izbor predsjednika bude javan.

 

POSEBNE ODREDBE ZA IZBOR DOPREDSJEDNIKA SAVEZA

Članak 28.

1. Predsjednik Saveza predlaže Skupštini izbor 2 dopredsjednika.

2.Glasovanje za dopredsjednike je javno i glasuje se dizanjem ruke «za» ili «protiv» prijedloga ili se može ostati suzdržan.

3. Ukoliko kandidati dobiju natpolovičnu većinu svih prisutnih članova Skupštine izabrani su za dopredsjednike.

 

AKTI SKUPŠTINE

Članak 29.

Skupština Saveza na sjednicama donosi: Statut, odluke, pravilnike, zaključke i poslovnike.

 

Članak 30.

Odluka je pravni akt, koji se donosi za uređenje pojedinih zakonom i Statutom Saveza predviđenih pitanja, ili za stalno, pojedinačno ili privremeno rješavanje poslova.

 

Članak 31.

Pravilnik je akt kojim se trajno regulira organizacija, nadležnost, postupanje u pojedinim oblastima Saveza ( npr. disciplinski pravilnik, pravilnik o nagradama i sl.)

 

 

Članak 32.

Zaključkom se odlučuje o proceduralnim pitanjima za koje je nadležna Skupština Saveza.

 

Članak 33.

Preporukom se izražava stav Skupštine Saveza o određenim pitanjima iz oblasti rada skupštine i njenih organa i daje se mišljenje o potrebi uvođenja određenih mjera.

 

Članak 34.

Poslovnik je akt, koji sadrži odredbe o radu Skupštine Saveza, kao i organa i tijela Skupštine , Izvršnog odbora i njegovih organa i tijela.

 

Članak 35.

1. Akte i odluke što ih donosi Skupština Saveza i Izvršni odbor potpisuje predsjednik Saveza i Izvršnog odbora.

2. Akte i odluke organa i radnih tijela Skupštine i Izvršnog odbora potpisuju njihovi predsjednici.

3 .Originali akata i odluka, potpisani i ovjereni pečatom Saveza, čuvaju se u dokumentaciji Skupštine Saveza.

 

Članak 36.

1. Statuti, pravilnici, programi i planovi, godišnji financijski proračuni, završni računi, odluke o izboru i imenovanju, razrješenju, javno se objavljuju.

2. O objavi odluka i akata , brine se Glavni tajnik Saveza.

 

ZAPISNIK

Članak 37.

1. O radu Skupštine vodi se zapisnik i biraju ovjerovitelji zapisnika.

2. Ako se na sjednici raspravlja i odlučuje o strogo povjerljivim pitanjima, ili kada je sa rasprave isključena javnost, vodi se ovjereni zapisnik.

3. Na prvoj sljedećoj sjednici usvaja se zapisnik prethodne sjednice.

4. O vođenju zapisnika skrbi Glavni tajnik Saveza.

 

Članak 38.

1. Zapisnik sadrži: -vrijeme i mjesto održavanje sjednice, -broj sjednice, -dnevni red sjednice, -popis nazočnih članova, -imena ostalih sudionika sjednice, -kratak tok i rasprava sa imenima govornika i sažetim prikazom njihova izlaganja, -rezultate glasovanja o pojedinim pitanjima, -oznake i nazive akata i odluka donesenih na sjednici.

2. Pojedini zaključci se unose u zapisnik.

3. Zapisnik vodi, na početku sjednice imenovani zapisničar, a potpisuju ga dva izabrana ovjerovitelja zapisnika.

4. Kada se zapisnik usvoji na idućoj sjednici, potpisuju ga Predsjednik Saveza i Glavni tajnik Saveza.

 

 

JAVNOST RADA SKUPŠTINE

 

Članak 39.

1. Rad Skupštine Saveza je javan.

2. Skupština obavještava javnost o svom radu i svojih organa i tijela, odlukama putem sredstava javnog priopćavanja i objavljivanjem donesenih odluka i akata.

3. Javnim sjednicama mogu biti nazočni predstavnici sredstava javnog informiranja, a stavljaju im se na raspolaganje i uvid izvještaji, prijedlozi akata i odluka skupštine Saveza, izvještaji, dokumentacija i ostali pisani materijali o pitanjima koja će se razmatrati, osim onih koji su proglašeni poslovnom tajnom.

 

Članak 40.

Na sjednici Skupštine, Izvršnog odbora, odnosno njihovih organa i tijela, može se odlučiti, da se o određenim pitanjima raspravlja i odlučuje bez nazočnosti javnosti.Skupštine  

 

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 41.

1.Mandat članova Izvršnog odbora Saveza prestaje verifikacijom članova Skupštine na izbornoj sjednici Saveza.

2.Mandat radnih tijela Izvršnog odbora iz prethodnog saziva produžuje se do imenovanja novih članova radnih tijela.

 

Članak 42.

1. Ovaj Poslovnik stupa na snagu usvajanjem na Skupštini Požeškog športskog saveza.

2. Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Skupštine Požeškog športskog saveza od 15.11.2011.god.

 

                                                                                                                                                       Predsjednik Požeškog športskog saveza : 

Pročitano 2071 puta Poslijednja izmjena dana Subota, 22 Studeni 2014 18:35