Četvrtak, 17 Siječanj 2019 01:00

Natječaj za 2 trenera ili športska instruktora

Klasa: 112-02/19-01/01

Ur.broj:2177-20-01-19-01

Požega, 17. siječnja 2019.godine

 

 

Na temelju Članka 42. stavka 13 i. Statuta Požeškog športskog saveza – Požega od 01. prosinca 2014.godine, Sistematizacije radnih mjesta Požeškog športskog saveza i Zaključka Izvršnog odbora Požeškog športskog saveza radi provedbe Projekta „Zajedno u športu“ u sklopu projekta „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ Glavni tajnik Požeškog športskog saveza dana 17.siječnja 2019.godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J ZA TRENERA ILI ŠPORTSKOG INSTRUKTORA

 

I. BROJ TRAŽENIH RADNIKA:  2 trenera ili športska instruktora

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno / 14 mjeseci

RADNO VRIJEME : 12 sati tjedno

NAČIN RADA: Smjena-prijepodne, poslijepodne

SMJEŠTAJ: nema smještaja

NAKNADA ZA PRIJEVOZ : Nema

NATJEČAJ VRIJEDI OD : 18.01.2019-25.01.2019.

UVJETI NA RADNOM MJESTU: terenski rad

RAZINA OBRAZOVANJA: VSŠ, SSS, VSS, fakultet, akademija, magisterij, doktorat

RADNO ISKUSTVO: nije važno

 

II. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- zamolba

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)

- dokaz o Hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)

- uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, ne starije od tri (3) mjeseca

- potvrdu o radnom stažu iz HZMO-a

 

III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola

 

IV. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

 

V. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na Web stranici i na Oglasnoj ploči Požeškog športskog saveza i to neposredno ili preporučenom poštom, na adresu: Požeški športski savez , Antuna Kanižlića 14 A, 34000 Požega, sa naznakom: „Zajedno u športu za natječaj za radno mjesto trenera ili športskog instuktora".

 

VI. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

VII. O rezultatima postupka natječaju, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Glavni tajnik: Željko Mitrović

Pročitano 1515 puta Poslijednja izmjena dana Srijeda, 03 Srpanj 2019 14:09