Četvrtak, 28 Ožujak 2024 07:49

Natječaj za izbor Glavnog tajnika Požeškog športskog saveza (reizbor)

POŽEGA - Izvršni odbor Požeškog športskog saveza je dana 25. 03. 2024. na svom redovnom, 8. sastanku donio odluku o raspisivanju Natječaja za izbor Glavnog tajnika Požeškog športskog saveza (reizbor).

Nakon završetka natječaja će se tijekom travnja održati Skupština PŠS-a na kojoj će biti izabran Glavni tajnik za četverogodišnji mandat 2024. - 2028. 

 

 

Klasa: 112-02/24-01/06 Ur.broj:2177-20-01-24-01

Požega, 25. ožujka 2024.godine

Na temelju Članka 33. stavak 7 i Članka 44. stavak 2 Statuta Požeškog športskog saveza od 18.prosinca 2023.godine, Izvršni odbor Požeškog športskog saveza dana 25. ožujka 2024. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

I.

Za izbor Glavnog tajnika Požeškog športskog saveza (reizbor)

Stručni uvjet:

 magistar struke ili stručni specijalist kineziološke struke ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik kineziološke struke (odnosno osoba VSS ili VŠS kineziološke struke prema ranijem sustavu školovanja)

 da ima najmanje pet (5) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

 

II.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 životopis

 program Požeškog športskog saveza za četverogodišnje razdoblje

 dokaz o stručnoj spremi (diploma)

 dokaz o radnom stažu

 dokaz o Hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)

 uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri (3) mjeseca

 

III.

Mandat Glavnog tajnika traje četiri (4 ) godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana na mjesto Glavnog tajnika.

 

IV.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola

 

V.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

 

VI.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u Požeškoj kronici i to neposredno ili preporučenom poštom, na adresu: Požeški športski savez , Antuna Kanižlića 14 A, 34000 Požega, sa naznakom: "za natječaj za Glavnog tajnika".

 

VII.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

VIII.

O rezultatima postupka natječaju, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročitano 241 puta Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 28 Ožujak 2024 08:53